ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A CerboTECH (Felde Gergő E.V.) a jelen szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint végez a megrendelő eseti megrendelése alapján karbantartási és javítási szolgáltatásokat.

Székhely: 2300 Ráckeve Irinyi utca 22-
Adószám: 55365804-1-33
Nyílvántartásiszám: 54031146
E-mail: info@cerbotech.hu
Telefonszám: +36-30/2257750
A szolgáltatások teljesítésének időszaka: Megbeszélés alapján.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

1. A készülékek átvételének és javításának folyamata

1.1 A vásárló köteles a CerboTECH (Felde Gergő E.V.) szervizben a számla és a munkalap kiállításához a vevő nevét és címét esetleges megbeszélések miatt a telefonszámot meg kell adni ennek hiányában a szerviz a kiszolgálást megtagadja.
1.2 A számítógép / laptop / készülék átvételekor az ügyfélnek munkalapot adunk, ami egyben az átvételi elismervény is.
1.3 A készülék szervizbe leadásakor kérheti az ügyfél az adathordozó nélküli javítást is, amennyiben az nem szükséges a javításhoz. Ebben az esetben az adathordozót kivesszük a készülékből, és visszaadjuk az ügyfélnek.
1.4 A munkalapon feltüntetésre kerül, hogy a számítógép / laptop / készülék típusa, egyedi azonosító száma, garancia állapota, mi a probléma a készülékkel, bekapcsolható e a készülék, milyen rendszer van a készüléken, a tartozékok listája, hiányzó tartozékok listája, az állapota, a rendszer bejelentkezési jelszó (ha a javításhoz szükséges), van e bármilyen adat, amit menteni kell róla, a várható bevizsgálási idő, illetve a várható javítási idő.
1.5 Miután a készüléket átvettük, a CerboTECH (Felde Gergő E.V.) munkatársa bevizsgálja a laptopot, majd árajánlatot adnak telefonon vagy e-mailben az ügyfél részére, ami tartalmazza a javítási költségeket és a várható javítási időt.
1.6 Ha az ügyfél az ajánlatunkat elfogadja akkor elkezdjük a javítást. Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a javítást nem kéri, abban az esetben a szerviz bevizsgálási díjat számít fel, ami bruttó 3 000 (háromezer) forint, amit a készülék átvételekor kell kifizetni.
1.7 Amikor elkészült a javítás, értesítjük ügyfelünket a megadott elérhetőségen.
1.8 A készülék átadásakor az ügyfél részére a beépített alkatrészről és a javításról számlát és garanciajegyet adunk.

2. Szolgáltatási díj

2.1. A javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a „Szolgáltatási Díj”) – mindenkori hatályos ár- és díjtételei alapján kerül megállapításra és tartalmazza a munkadíjat, kiszállás díját (helyszíni javítás esetén), nem tartalmazza azonban az anyagköltséget. A Szolgáltatási Díj megfizetésére a megrendelő köteles. A Szolgáltatási Díj a mindenkori általános forgalmi adó összegét tartalmazza.

2.2. A megrendelőnek helyszínen végzett szolgáltatás esetén a kiszállási díjat és a bevizsgálási díjat abban az esetben is köteles a megrendelő a szerviz részére megfizetni, ha a hiba nem javítható, vagy ha a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt.

2.3. A szerviz a szolgáltatási díj valamint az anyagköltség összegéről a számlát a munkalap / árajánlat alapján állítja ki.

2.4. A fizetés módja szervizben történő javítás esetén készpénz. A fizetés teljesítéséig a szerviz jogosult a kijavított termék visszatartására. Helyszíni javítás esetén a megrendelő a szolgáltatási díjat, valamint az anyagköltséget a szerviz részére a készpénzben köteles megfizetni. Fizetési késedelem esetén a megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

2.5. Amennyiben a javítás nem a helyszínen, hanem a szervizben történik, az eszköznek a szervizbe történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása, szükség esetén szállítási díj megfizetése a megrendelőt terheli. A szerviz értesíti a megrendelőt a szolgáltatás teljesítéséről, és arról, hogy a kijavított terméket a szervizből elviheti.

2.6. A kijavított vagy hibás terméknek az értesítés elküldésétől számított, 30 (harminc) naptári napot meghaladó késedelemmel történő átvétele esetén a szerviz naponta bruttó 500.-Ft, azaz ötszáz forint összegű tárolási költséget számol fel. A 90 (kilencven) napot meghaladó átvételi késedelem esetén a szerviz jogosult a készülék megsemmisítésére. A termék megsemmisítése esetén a megrendelő semmilyen igénnyel nem élhet a szervizzel szemben, ebben az esetben is köteles azonban a felmerült Szolgáltatási Díj és tárolási díj kiegyenlítésére.

3. Jótállás, szavatosság

3.1. A szerviz az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 6 (hat) hónapos jótállást vállal. A fenti jótállás a termék azon részére, mely részt a javító szolgáltatás nem érintett, tehát a javítás során végzett tevékenységen kívül eső részre, a termékre, vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó egyéb részére nem terjeszthető ki. A jótállás nem terjed ki a megrendelő által elvégzett javítási munkákból eredő hibákra, a megrendelő által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra, vagy helytelen, nem rendeltetésszerű használatra, a terméknek a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban történő működtetésére, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett karbantartási műveletekre.
3.2. A szerviz a javító, karbantartó szolgáltatásra – amennyiben az az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik – a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.
3.3. A szerviz a fenti 4.1 alpont szerinti jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására, illetve a hibásan elvégzett javító munka kijavítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség a szerviz-t nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztó (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 3. pont) részére történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak.
3.4. A megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító szolgáltatásra vonatkozó, a szerviz által kiállított számla alapján érvényesítheti.

4. Felelősségkorlátozás

4.1 Az eszközön tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, jelszavak, valamint a szabadalmi, vagy más szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata. A szerviz nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A szerviz nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.
4.2 Az ügyfél tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa leadott készüléket esetleg nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátai, a nem rendeltetésszerű használat (pl. beleöntöttek valamit, leejtették, nem szakszerűen szedték szét / próbálták javítani) vagy konstrukciós hibák miatt. Elfogadja továbbá a fent említett okok miatt, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért a CerboTECH (Felde Gergő E.V.) semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. A CerboTECH (Felde Gergő E.V.) . szervizbe leadott készülékek leadásával az Ügyfél elfogadja, hogy sikertelen javítási kísérlet vagy diagnosztizálást követően, amennyiben a készülék rosszabb állapotba kerül, mint amikor behozták, akkor a CerboTECH (Felde Gergő E.V.) nem köteles a készüléket a leadáskori eredeti állapotban visszaadni.
4.3 A szerviz a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. Ezen szolgáltatással az ügyfél nem kap használati és licenc jogot a telepített szoftverekre. A szerviz csak olyan licensz köteles szoftverek telepítését végzi, melyekkel az ügyfél rendelkezik. A szerviznek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az ügyfelet terheli.
4.4 A szerviz a termék átvételéről elismervényt ad a megrendelő részére, amellyel a szerviz igazolja a készülék átvételét és a megbízás elfogadását. A szerviz csak az elismervényen szereplő termékért és az elismervényen feltüntetett tartozékokért vállal felelősséget.
4.5. A szerviz a terméket az átvételi elismervény eredeti példánya ellenében adja ki (a megrendelő az átvételi elismervény eredeti példányával igazolja a termékre vonatkozó tulajdonjogát). A terméket a megrendelőnek jogában áll átvételkor kipróbálni. A termék átvétele a munka elvégzésének igazolását jelenti.

5. Vis maior

5.1. A szerviz nem felel olyan késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok, vagy vis maior következménye.
5.2. Vis maior esetén a szerviz által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior esemény időtartamával. 30 (harminc) napot meghaladó tartamú vis maior esetén a szerviz jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A www.cerbotech.hu weboldalt a CerboTECH (Felde Gergő E.V.) üzemelteti.
6.2. A CerboTECH (Felde Gergő E.V.) a személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében digitálisan tárolja.
6.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.
6.4. A megrendelő a szervízben található Vásárlók Könyvében tehet észrevételt a szerviz munkájára, vagy a szolgáltatás minőségére nézve.

7. Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat

A jótállási kötelezettség teljesítése során a hibás termékekről esetlegesen a szerviz tudomására jutott személyes adatokat, üzleti titkokat a szerviz nem kezeli, nem őrzi meg, azok törlésre kerülnek és a szerviz gondoskodik róla, hogy harmadik, illetéktelen személy azokat ne ismerhesse meg. A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a fogyasztó szükséges adatait a szerviz tárolja, azonban azokat harmadik félnek nem adja át. A személyes adatok kezelésekor a szerviz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el, a megrendelőt megilletik az e törvényben meghatározott jogok.

Budapest 2019. Szeptember 2.